Fee Structure

फी चा आराखडा
Fees Structure
Open / MinoriryEWSTFWS / Defence / STC / PTC OBC / SBC / VJ / DT / NT 1 / NT 2 / NT 3 SC / ST
प्रथम वर्ष पदविका8490/-5490/-2490/-2490/-940/-
थेट द्वितीय वर्ष पदविका8161/-5161/-2161/-2161/-611/-
महाराष्ट्र राज्यातील १० वी / १२ वी उत्तीर्ण झालेल्या विध्यार्थ्यांना पदविका तंत्रशिक्षणाबद्दल थोडक्यात माहिती देणाऱ्या Documentary Films
Civil Engineering Group Computer Engineering Group
Electrical Engineering Group Electronic Engineering Group
Mechanical Engineering Group Other Engineering Group